0 ks
Počet nových svietidiel
0 kWh
Úspora Energií
0 tCO2tis
úspora CO2

Keďže obce bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov, so zvyšovaním cien za energie a služby, naša spoločnosť GREP Slovakia, spol.s.r.o. ponúka riešenie problému v zmysle nasledovných zásad

1.) Pre našich partnerov predstavuje transparentné a vypočítateľné finančné zúčtovanie;
2.) Zo strany samosprávy si nevyžaduje žiadne prídavné finančné zdroje, investícia sa splatí z úspor;
3.) Samospráva nenesie riziko, keďže v úverovej zmluve figuruje spoločnosť GREP Slovakia spol s.r.o.;
4.) Našim partnerom ponúkame najvhodnejšiu technológiu dostupnú na trhu a tiež najlepšie produkty, čo sa týka ich pomeru ceny a hodnoty.

Pri realizácii rekonštrukcie a modernizácie, prevádzky a údržby ponúkame možné technické riešenia

– Modernizácia osvetľovacích telies Výmena zastaralých osvetľovacích telies za moderné, s efektívnymi svietiacimi parametrami. V závislosti od konkrétneho miesta inštalácie môže ísť o telesá typu LED alebo iné moderné osvetľovacie telesá.
– Regulácia svetelného toku verejného osvetlenia Takzvanou nočnou reguláciou svetelného toku zabezpečujeme stabilizované napätie v sieťach verejného osvetlenia, kde sú namontované osvetľovacie telesá s dobrým využitím svetla – tým regulujeme svetelné toky podľa potreby dopravy, teda v menej frekventovaných nočných časoch prevádzkujeme verejné osvetlenie s menšou spotrebou energie. Aplikácia sa môže uskutočniť aj zariadeniami osadenými do každej oblasti napájania transformátormi, respektíve individuálnou reguláciou v jednotlivých osvetľovacích bodoch. Tým sa v čase medzi 22:00 hod. a 05:00 hod. dosiahne obyčajne 30 až 40%-ná úspora príkonu (bez citeľného zhoršenia osvetlenia). Týmto zásahom je možné výrazne znížiť svetelné znečistenie životného prostredia a tiež tendenciu prekračovať povolenú rýchlosť následkom príliš silného osvetlenia. Európska norma EN 13201 toto riešenie výslovne predpisuje.

Konštrukcia zmluvy

Samospráva uzatvorí zmluvu na poskytovanie služieb verejného osvetlenia so spoločnosťou GREP Slovakia spol. s r.o. na dobu určitú, v ktorej spoločnosť GREP zaručuje nižšie náklady na prevádzku verejného osvetlenia ako sú náklady súčasné, čím na seba preberá finančné riziko investície. Zabezpečenie aktívnych prvkov (osvetľovacích telies) verejného osvetlenia je v zmluvnom období povinnosťou spoločnosti GREP. Záväzok samosprávy je v zmysle zmluvy úhrada služieb poskytovaných počas celého zmluvného obdobia . Modernizácia a dodávka systémov osvetlenia vonkajších areálov a objektov: Podobne, ako v prípade verejného osvetlenia technický stav osvetlenia exteriérových častí priemyselných prevádzok, dvorov poľnohospodárskych družstiev, vonkajších skladových priestranstiev atď je zrelá na modernizáciu. Naša spoločnosť ponúka možnosť na riešenie aj tohoto problému vrátane zabezpečenie požiadaviek na symetrické, alebo asymetrické osvetlenie kostolných veží, hradných areálov, budov, pomníkov, rôznych pamätihodností, ale aj športových zariadení – rekreačných futbalových ihrísk, tenisových kurtov, multifunkčných ihrísk.

Modernizácia systémov halového osvetlenia

Okrem krátkej doby návratnosti investície, úspor na energiách a údržbe, benefity modernizácie osvetlenia športových a priemyselných hál pomocou LED technológie sa objavia vo forme zvýšenia viditeľnosti vďaka čistému, ostrému, neoslňujúcemu bielemu svetlu. Osvetlenie sa dá nastaviť do rôznych režimov, respektíve riadiť automaticky podľa časového harmonogramu, svetelných a pohybových senzorov. Časovým nastavením nastavíme denný, alebo týždenný harmonogram osvetlenia v jednotlivých častiach budovy, pričom systém zohľadňuje aktuálnu intenzitu denného svetla a meniaci sa čas východu a západu slnka. Využitím senzorov na monitorovanie prítomnosti osôb v budove dokážeme tiež svetlo zapnúť, vypnúť, alebo stmievať ADRESNE.

Solárne riešenia

Solárne riešenia sú vhodné všade tam, kde nie je vybudovaná sieť elektrického vedenia. Autonómna exteriérová solárna zostava: Zostavu tvorí stĺp, solárny panel, batéria, nabíjačka a LED svietidlo.

Integrované nabíjačky pre elektromobily

Integrované nabíjačky pre elektromobily so systémami verejného osvetlenia majú pointu v tom, že sieť verejného osvetlenia je už vybudovaná, stačí pridať zariadenie a elektromobily sa môžu nabíjať. Ideálne riešenie pre samosprávy – elektromobil zaparkovaný na dvore úradu sa v noci dobíja, cez deň jazdí. Riešenie je vhodné aj na parkoviská obchodných reťazcov – kým majiteľ nakupuje, eletromobil sa dobíja.

Finančné výdavky samospráv na verejné osvetlenie je možné znížiť rôznymi spôsobmi. Napríklad aj tým, že verejné osvetlenie vypneme !

Question mark
Je toto riešenie
optimálne ??

GREP Slovakia, spol.s.r.o. vám ponúka riešenie, ktoré je z viacerých pohľadov výhodnejšie:

Už v prvom mesiaci po spustení verejného osvetlenia sú merateľné úspory na energiách / a v súvislosti s nárastom stále sa zvyšujúcich cien/, ktoré sa odzrkadlia na znížených výdavkoch na energie.
Počiatočné investície hradí Grep Slovakia z vlastných zdrojov, ktoré sa vrátia z úspor elektrickej energie.
Naša firma financuje prvotnú investíciu v spolupráci so svojou bankou, samospráva nečerpá úver, ani pôžičku, zaväzuje sa iba na úhradu za služby za prevádzkovanie systému verejného oavetlenia.
Aplikujeme všetky aktuálne dostupné najmodernejšie technológie.
Týmto spôsobom vyriešime problematiku verejného osvetlenia na dlhé obdobie a poskytneme obyvateľstvu vo večerných uliciach pocit svetelného komfortu
GREP Slovakia, spol.s.r.o. pracuje s najkvalitnejšími technickými zariadeniami spoľahlivých výrobcov. Namontované svetelné body udržiavame a prevádzkujeme do konca zmluvného obdobia bez navýšenia ceny
Pri montáži, údržbe a prevádzke zariadení verejného osvetlenia sa spoliehame na miestnych dodávateľov, ktorí sú zárukou pre dlhodobú spoluprácu a promptné odstránenie prípadnej poruchy svietidla.

Naši partneri

GREP Slovakia, spol. s.r.o Naše certifikát
PQM ISO 9001
PQM ISO 10006
PQM ISO 14001
PQM ISO 45001

Pošlite nám odkaz

Kapcsolati űrlap SK
Správca a prevádzkovateľ webovej lokality:
JK Rendszerek

GREP Slovakia, spol.s.r.o

Kancelária
94 501 Komárno, Komenského 22.
Kontakty
Email: info@grep.lighting
Na stiahnutie